Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60C-1946

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu theo điều thứ 5 sắc lệnh ngày 14 tháng 2 năm 1946 tổ chức lại các tòa án quân sự.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: – Ủy cho ông Chủ tịch Ủy ban hành chính Trung bộ quyền chỉ định, sau khi thỏa hiệp với ông Chánh nhất tòa Thượng thẩm Thuận hóa:

1- Những ủy viên quân sự giữ chức chánh án trong các tòa quân sự thiết lập tại Trung bộ.

2- Những ủy viên chính trị giữ chức hội thẩm trong các tòa án ấy.

Điều 2:- Ủy cho ông Chủ tịch Ủy ban hành chính Nam bộ quyền chỉ định, sau khi thoả hiệp với ông Chánh nhất tòa Thượng thẩm Sài gòn:

1- Những ủy viên chính trị giữ chức chánh án trong các tòa án quân sự thiết lập tại Nam bộ.

2- Những ủy viên chính trị giữ chức hội thẩm trong các tòa án ấy.

Điều 3:– Ông Đổng lý văn phòng bộ Nội vụ và các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính Trung bộ và Nam bộ chiếu nghị định thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Võ Nguyên Giáp