Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2005


NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2005/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG, XÃ VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Điều chỉnh 4,55 ha diện tích tự nhiên và 1.279 nhân khẩu của phường Thanh Bình thuộc thị xã Ninh Bình về phường Nam Bình quản lý.

2. Điều chỉnh 26 ha diện tích tự nhiên và 1.300 nhân khẩu của xã Ninh Sơn thuộc thị xã Ninh Bình về phường Nam Bình quản lý.

3. Điều chỉnh 102,80 ha diện tích tự nhiên và 1.197 nhân khẩu của xã Ninh Phong thuộc thị xã Ninh Bình về phường Nam Bình quản lý.

4. Điều chỉnh 3,37 ha diện tích tự nhiên và 508 nhân khẩu của phường Bích Đào thuộc thị xã Ninh Bình về xã Ninh Sơn quản lý.

5. Điều chỉnh 36,36 ha diện tích tự nhiên và 1.506 nhân khẩu của phường Nam Bình thuộc thị xã Ninh Bình về xã Ninh Phong quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Phường Thanh Bình có 156,54 ha diện tích tự nhiên và 9.562 nhân khẩu.

Phường Bích Đào có 224,20 ha diện tích tự nhiên và 7.698 nhân khẩu.

Phường Nam Bình có 185,76 ha diện tích tự nhiên và 9.290 nhân khẩu.

Xã Ninh Sơn có 470,01 ha diện tích tự nhiên và 8.054 nhân khẩu.

Xã Ninh Phong có 539,16 ha diện tích tự nhiên và 7.701 nhân khẩu.

6. Thành lập phường Ninh Khánh thuộc thị xã Ninh Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ninh Khánh.

Phường Ninh Khánh có 535,82 ha diện tích tự nhiên và 7.027 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Khánh: Đông giáp huyện Hoa Lư và tỉnh Nam Định; Tây giáp xã Ninh Nhất; Nam giáp các phường Đông Thành, Tân Thành; Bắc giáp huyện Hoa Lư.

7. Thành lập phường Ninh Phong thuộc thị xã Ninh Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ninh Phong.

Phường Ninh Phong có 539,16 ha diện tích tự nhiên và 7.701 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Phong: Đông giáp xã Ninh Sơn; Tây giáp phường Nam Thành, xã Ninh Tiến và huyện Hoa Lư; Nam giáp huyện Hoa Lư; Bắc giáp các phường Nam Thành, Nam Bình và xã Ninh Sơn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
  Tài nguyên và Môi trường,
- HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,                                               
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: ĐP, TCCB, TH,
- Lưu: NC (5b), Văn thư.


TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNGPhan Văn Khải