Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

*******


Số : 544-TTg

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1957

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CỦA BAN THANH TRA TRUNG ƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ sắc lệnh số 261-SL ngày 28-3-1956 thành lập Ban Thanh tra trung ươngcủa Chính phủ.
Căn cứ sắc lệnh số 7-SL ngày 20-1-1950 tổ chức văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các bộ.

Theo đề nghị của Ban Thanh tra Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.-  Tổ chức của Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ gồm có:

- Văn phòng Ban Thanh tra.

- Phòng tổ chức và cán bộ.

- Phòng nghiên cứu.

- Phòng xét thư khiếu tố.

- Các đoàn thanh tra lưu động.

Điều 2. – Chi tiết thi hành nghị định này do Ban Thanh tra chính phủ quy định.

Điều 3. – Ban Thanh tra chính phủ và Uỷ ban điều chỉnh biên chế trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan Kế Toại