Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 542-NĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 1957

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỂ LỆ ĐĂNG KÝ CHO TẤT CẢ CÁC NHÀ IN CỦA CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ HAY TƯ NHÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Chiếu Điều lệ số 488-TTg ngày 30-3-1955 của Thủ tướng phủ về việc đăng ký các loại kinh doanh công thương nghiệp;
Chiếu Thông tư số 557-TTg ngày 11-7-1956 của Thủ tướng phủ về phân công đăng ký các loại kinh doanh công thương nghiệp;
Chiếu Quyết định số 609-TTg ngày 04-11-1955 của Thủ tướng phủ về việc cho phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh công thương nghiệp;
Sau khi thỏa thuận với Bộ Thương nghiệp và được sự đồng ý của Thủ tướng phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Trừ một số nhà in của Chính phủ có quy định riêng, tất cả các nhà in của các cơ quan chính quyền, đoàn thể hay tư nhân, in bằng máy, bản đá, bản kẽm, ronéo, mở trước hoặc sau ngày ban hành nghị định này đều phải đăng ký:

- Ở Hà nội, tại Cục Xuất bản

- Ở Hải phòng tại Sở Văn hóa thành phố

- Ở Khu Hồng quảng và khu Tự trị Thái-Mèo tại Sở Văn hóa khu

- Ở các tỉnh tại Ty văn hóa tỉnh.

Điều 2. - Cục quản lý xuất bản, in và phát hành tức là Cục xuất bản thuộc Bộ Văn hóa được ủy nhiệm để quản lý đăng ký nhà in trong toàn quốc.

Điều 3. - Muốn xin đăng ký, chủ nhà in phải nộp những giấy tờ sau đây:

a) Một đơn xin đăng ký, làm thành ba bản, có một bản dán tem.

b) Một tờ khai chi tiết về doanh nghiệp, làm thành ba bản theo mẫu sẵn đã được chính quyền địa phương chứng nhận là khai đúng sự thật.

Điều 4. – Sau khi đăng ký, nhà in muốn thay đổi tên, thay đổi số lượng cổ phần, số lượng cổ viên, số lượng công nhân, máy móc, hoặc đóng cửa đều phải báo cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký biết. Trường hợp nhà in đổi tên chủ hay dời đi địa phương khác thì phải xin phép và đăng ký lại ở nơi mới tới.

Điều 5. – Ngoài những giấy tờ nói ở điều 3 những nhà in xin mở sau ngày ban hành nghị định này in bằng máy lớn, hoạt động có ảnh hưởng đến vệ sinh, trật tự an ninh chung trong địa phương phải được sự đồng ý của Sở, Ty Thủy lợi và Kiến trúc sau khi làm thủ tục điều tra tiện hay bất tiện.

Điều 6. – Sau khi đăng ký, nhà in phải nộp những giấy tờ sau đây cho Sở hoặc Ty Công thương sở tại để chịu sự quản lý về mặt kinh doanh.

1) Bản sao tờ khai đăng ký

2) Giấy tờ cần thiết khác như:

a) Bản sao điều lệ nội quy của tổ chức kinh doanh

b) Bản sao các chứng từ về vốn như giấy vay tiền, danh sách các cổ viên và số cổ phần đóng góp.

c) Bản sao các chứng từ về tài sản (động sản và bất động sản, như văn tự nhà cửa, đất đai, giấy mua máy móc, dụng cụ v.v… )

d) Tờ khai kinh doanh và bản sao các hợp đồng kinh doanh đang thực hiện (nếu có).

Điều 7. – Nhà in không được in những xuất bản phẩm như sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, bản nhạc, bản đồ đã có lệnh cấm hoặc thu hồi hoặc do người hay tổ chức không có giấy của cơ quan có thẩm quyền cho hoạt động về xuất bản đặt in.

Điều 8. – Khi in xong một ấn phẩm gì nhà in phải nộp lưu chiểu một bản cho cơ quan đăng ký, một bản cho Cục Xuất bản, trước khi giao hàng cho khách hàng.

Điều 9. – Những nhà in đương hoạt động, khi ban hành nghị định này đều phải làm thủ tục đăng ký trong hạn 30 ngày.

Điều 10. – Thể lệ đăng ký nhà in nói ở các điều 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 9 của nghị định này đều áp dụng cho cả nhà đúc chữ in, chế tạo máy in, đồ phụ tùng và các nhà đóng sách.

Điều 11. – Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh và thành phố, ông Giám đốc Cục Xuất bản, Giám đốc Sở Văn hóa thành phố Hải phòng, Khu Hồng quảng, khu Tự trị Thái Mèo và các ông Trưởng ty Văn hóa các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA 
Hoàng Minh Giám

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

******

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÀ IN

1) Tên hiệu nhà in:_______________________________________________

Loại doanh nghiệp (1)_____________________________________________

Địa chỉ nhà in __________________________________________________

Số điện thoại___________________________________________________

2) Họ tên người chủ (2)___________________ tuổi______________________

Quê quán______________________________________________________

Địa chỉ hiện tại__________________________________________________

3) Họ tên người quản lý(3)_________________ tuổi______________________

Quê quán______________________________________________________

Địa chỉ hiện tại__________________________________________________

4) Hình thức kinh doanh (4)_________________________________________

5) Họ tên những người góp cổ phần __________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6) Số vốn cố định _______________________________________________

Số vốn lưu động________________________________________________

7) Ngày, tháng, năm thành lập_______________________________________

8) Máy móc, chữ (5)______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

9) Khả năng in màu và ngoại ngữ____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

10) Việc chuyên môn (6)___________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

11) Số lượng công nhân (7)_________________________________________

- Công nhân nhà máy_____________________________________________

- Công nhân nhà chữ_____________________________________________

- Công nhân nhà sách_____________________________________________

12) Người làm chứng thứ nhất_______________________________________

- Họ tên:______________________________________________________

- Địa chỉ:______________________________________________________

- Nghề nghiệp:__________________________________________________

Người làm chứng thứ hai__________________________________________

Họ tên:_______________________________________________________

- Địa chỉ:______________________________________________________

- Nghề nghiệp:__________________________________________________

 

 

 

Người làm chứng thứ nhất ký

 

 

Người làm chứng thứ hai ký

Ngày...tháng...năm 195...

Xin kê khai đúng sự thực

CHỦ NHÀ IN

(ký tên và đóng dấu)

 

 

NHẬN THỰC

Ngày ...tháng...năm 195...

U.B.H.C (khu,tỉnh hoặc thành phố)

 

BỘ VĂN HÓA
CỤC XUẤT BẢN
SỐ: ...CN/N1

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

******

 

 

GIẤY PHÉP MỞ NHÀ IN

 

GIÁM ĐỐC CỤC XUẤT BẢN

thuộc Bộ Văn hóa

 

 Cấp cho:____________________________________________

 Ông hay bà:_____________________________ Tuổi:_________

 Trú quán:____________________________________________

 Được phép mở nhà in:__________________________________

 Tại nhà số:_________________________ Phố:______________

 Quận (hay Xã, Huyện, Tỉnh):_____________________________

 ___________________________________________________

 Ông hay Bà___________________________ được phép mở nhà in và có trách nhiệm theo đúng như tờ khai đăng ký, đã nộp tại Cục Xuất _ bản ngày...tháng...năm 195...

 

Chữ ký người chủ:

Hà nội,ngày...tháng....năm 195...

Giám đốc Cục Xuất bản

 

 


CHÚ THÍCH

(1) Ghi rõ in bằng máy ty-pô hay rô-nê-ô v.v… hoặc đúc chữ v.v…

(2) Nếu là nhà in thuộc cơ quan, chính quyền hay đoàn thể thi đề tên cơ quan trực tiếp lãnh đạo nhà in đó

(3)Người thay mặt người chủ chịu trách nhiệm trông coi mọi việc trong nhà in, trường hợp nhà in công thì ghi tên người quản đốc.

(4)Ghi rõ nhà in là của tư nhân độc doanh hay tư nhân liên doanh, hay công ty hợp cổ, hay tổ chức tôn giáo, đoàn thể nhân dân hay cơ quan Nhà nước.

(5)Ghi rõ số lượng và tên từng loại máy, cỡ in, tỷ lệ hao mòn, số lượng mỗi loại và cỡ chữ (nếu ghi không đủ thì ghi vào 1 tờ giấy khác đính vào tờ khai này)

Gửi kèm theo 5 bản in mẫu các loại chữ hiện có; khả năng sản xuất của mỗi máy trong một ngày

(6)Từ trước tới nay, thường in những việc gì. Ví dụ: sách báo, hóa đơn, nhãn hiệu , việc vặt v.v…

(7)Kể rõ số lượng công nhân ở từng bộ phận: nhà máy, nhà chữ, nhà sách. Mỗi loại cần ghi riêng hai hạng: công nhân có trả lương và người nhà tham gia sản xuất