Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 532-BYT/NĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN VỆ SINH TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị quyết Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 17 tháng 6 năm 1959;
Xét nhu cầu công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh phòng bệnh và phổ biến y học thường chức trong nhân dân;
Theo đề nghị của Ông Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lập Viện Vệ sinh trực thuộc Bộ Y tế;

Điều 2: Viện Vệ sinh có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cải tiến điều kiện vệ sinh về ăn, uống, ở, làm việc, học hành, sinh hoạt cho thích hợp với tình hình hoàn cảnh Việt nam, nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân lao động để phục vụ sản xuất.

- Truyền bá, giáo dục kiến thức vệ sinh và y học thường thức sâu rộng trong nhân dân, góp phần thực hiện từng bước vững chắc vào công cuộc cách mạng văn hóa.

Điều 3: - Viện Vệ sinh do Ban Giám đốc điều khiển có các phòng nghiên cứu cần thiết giúp việc sau đây:

- Phòng Hành chính – Tổ chức - Quản trị,

- Phòng Kiểm nghiệm

- Phòng Vệ sinh xã hội và lao động

- Phòng Truyền bá vệ sinh y học thường thức.

Điều 4: - Nhiệm vụ cụ thể và lề lối làm việc của Viện do một thông tư quy định sau.

Điều 5: - Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Tổ chức Cán bộ bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 
 
 
 Phạm Ngọc Thạch