Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 529-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CỤC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG NÔNG LÂM - THỦY LỢI TẠI THỦ TƯỚNG PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét nhu cầu hiện thời
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Văn phòng Nông lâm-Thủy lợi

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Cục Phát triển sản xuất nông nghiệp trực thuộc Văn phòng Nông lâm –Thủy lợi tại Thủ tướng phủ.

Điều 2. – Cục Phát triển sản xuất nông nghiệp có những nhiệm vụ sau đây:

1) Nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển những cơ sở sản xuất nông nghiệp mới trên những khu vực đất đai có thể khai khẩn do chính quyền quy định.

2) Quản lý theo dõi những việc:

Tổ chức sản xuất;

Vốn sản xuất do Nhà nước cho vay hoặc trợ cấp cho những người đi sản xuất;

Sử dụng những phương tiện sản xuất do Nhà nước bán hoặc cho thuê, cho mượn.

Điều 3. – Cục Phát triển sản xuất nông nghiệp tùy theo sự cần thiết về công tác mà thành lập các Phòng:

1) Phòng nghiên cứu kế hoạch;

2) Phòng tổ chức-tuyên huấn;

3) Phòng tài vụ-kế toán-cung cấp;

4) Phòng hành chính -quản trị.

Điều 4. – Ở những tỉnh có thành lập các cơ sở sản xuất nông nghiệp, nếu xét cần, sẽ thành lập tại Văn phòng Ủy ban Hành chính tỉnh một bộ phận phụ trách công tác phát triển sản xuất nông nghiệp để giúp Ủy ban thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển sản xuất nông nghiệp

Tại mỗi Ủy ban Hành chính khu, nếu xét cần, sẽ giao cho một cán bộ Văn phòng phụ trách giúp Ủy ban trong việc theo dõi công tác phát triển sản xuất nông nghiệp trong khu.

Điều 5. – Các ông Bộ trưởng Thủ tướng phủ, Bộ trưởng Bộ Nông lâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổn giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt nam, Chủ nhiệm Văn phòng Nông lâm -Thủy lợi Chánh Văn phòng Thủ tướng phủ và các Ủy ban Hành chính khu và tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 

 
Phạm Văn Đồng