Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIÁO DỤC-BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 522-NV/LB

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 152-NĐ/LB NGÀY 20/03/1957 BAN HÀNH CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG NHÂN ĐƯỢC CHỌN CỬ ĐI HỌC CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP HAY CÁC TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HÓA ĐỂ VÀO HỌC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Chiếu Nghị định số 152-NĐ/LB ngày 20/03/1957 của Liên Bộ Nội vụ - Tài chính – Giáo dục – Lao động ban hành chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ nhân viên công nhân được chọn cử đi học các trường chuyên nghiệp hay các trường bổ túc văn hóa để vào học truờng chuyên nghiệp;
Xét tình hình hiện tại;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Nay sửa đổi điều 2 và điều 5 trong nghị định số 152-NĐ/LB ngày 20/03/1957 nói trên như sau:

“Điều 2 mới: Các cán bộ, nhân viên, công nhân ở trong biên chế tại chức, đã công tác ở các xí nghiệp, cơ quan từ cấp huyện, được 3 năm trở lên, nay được nơi đó chọn cử đi học các trường chuyên nghiệp do ngành mình hay ngành khác mở ra để đào tạo cán bộ, hay các trường bổ túc văn hóa để vào học các trường chuyên nghiệp thì được hưởng chế độ sinh hoạt phí dưới đây trong thời gian học tập (kể cả những tháng nghỉ hè).

- Cán bộ, nhân viên, công nhân được chọn cử đi học trường chuyên nghiệp sơ cấp được hưởng sinh hoạt phí tối đa hàng tháng là:

29.000 đ một tháng, nếu trường mở ở Hà Nội, Khu tự trị Thái Mèo và ở Hồng Quảng,

27.000 đ một tháng, nếu trường mở ở Hải Phòng, Khu Tả ngạn, Liên khu 3, 4, Việt bắc, Lào-Hà-Yên

- Cán bộ, nhân viên, công nhân được chọn cử đi học trường chuyên nghiệp trunng cấp được hưởng sinh hoạt phí tối đa hàng thàng là 33.000 đ.

- Cán bộ nhân viên, công nhân được chọn cử đi học trường chuyên nghiệp cao cấp (Đại học) được hưởng sinh hoạt phí tối đa hàng tháng là 35.000 đ.

Ngoài sinh hoạt phí hàng tháng định trên, cán bộ nhân viên, công nhân nào có con đã được hưởng phụ cấp con rồi thì người con đó tạm thời vẫn được tiếp tục hưởng, còn các quyền lợi khác đều theo chế độ chung của các trường chuyên nghiệp.”

“Điều 5 mới: Đối với những người được cử đi học trước ngày ban hành Nghị định 152-NĐ/LB, đúng tiêu chuẩn, hiện đang học ở các trường chuyên nghiệp hay bổ túc văn hóa, nếu lương cao hay thấp hơn mức sinh hoạt phí tối đa ấn định trên, thì giữa nguyên số tiền đó cho đến khi ra trường, và coi số tiền đó là sinh hoạt phí.

Đồi với những người được chọn cử đi học sau ngày ban hành Nghị định số 152-NĐ/LB, nếu lương cao hơn sinh hoạt phí tối đa ấn định trên thì hưởng sinh hoạt phí tối đa, nếu lương thấp hơn sinh hoạt phí tối đa thì giữ nguyên số tiền đó và cũng coi là sinh hoạt phí cho đến khi ra trường.

Đối với bộ đội chuyển ngành, thương bệnh binh ở các trại cử đi học, thanh niên xung phong, cán bộ nhân viên cải cách ruộng đất, nhân viên phụ động, nhân lực công trường v.v... đã được cử đi học trước ngày ban hành Nghị định 152-NĐ/LB Bộ Nội vụ sẽ dựa trên tinh thần Nghị định này mà quy định cụ thể.”

Điều 2: Các ông Giám đốc Vụ cán bộ Bộ Nội vụ, Giám đốc Vụ Quản lý kinh phí hành chính, Vụ Tài vụ Văn hóa Xã hội Bộ Tài chính, Giám đốc Vụ đại học và chuyên nghiệp và Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Giám đốc Ban Thanh tra Bộ lao động chiếu Nghị định thi hành.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Văn Bính

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Nguyễn Văn Huyên

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Nguyễn Văn Tạo