Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 504-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP VỤ PHÁP CHẾ TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các Bộ;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc chỉnh đốn bộ máy chính quyền trung ương
;

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Vụ Pháp chế trực thuộc Thủ tướng phủ.

Điều 2. Vụ Pháp chế có những nhiệm vụ sau đây :

1) Giúp Thủ tướng phủ trong việc nghiên cứu các dự án luật lệ và các vấn đề pháp lý.

2) Giúp Thủ tướng phủ trong việc soát lại các văn bản có tính chất pháp quy của các Bộ và các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành phố ban hành, để bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc pháp trị dân chủ.

3) Làm các thủ tục về việc ban bố và ban hành các đạo luật, sắc luật, sắc lệnh, và các nghị định, thông tư của Thủ tướng Chính phủ.

4) Xuất bản Công báo, soạn và xuất bản các tập luật lệ.

5) Góp ý kiến với các cơ quan chính quyền và đoàn thể về việc phổ biến các luật lệ trong cán bộ và nhân dân.

Điều 3. Tổ chức Vụ Pháp chế sẽ quy định sau.

Điều 4. Ông Bộ trưởng Thủ tướng phủ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


Phan Kế Toại