Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50-NĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

TÁCH CÔNG TY ĐẠI LÝ TÀU BIỂN RA KHỎI TỔ CHỨC CẢNG HẢI-PHÒNG ĐỂ TRỰC THUỘC CỤC VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Chiếu nghị quyết Hội đồng Chính phủ đã được Quốc hội họp khóa 5 thông qua, thành lập Bộ Giao thông và Bưu điện;
Chiếu nghị định số 70-NĐ ngày 17-08-1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện quy định nhiệm vụ và tổ chức Cục Vận tải đường thủy;
Chiếu nghị định số 17-NĐ ngày 21-03-1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện quy định nhiệm vụ và tổ chức cảng Hải-phòng;
Xét đề nghị của ông Giám đốc Cục Vận tải đường thủy.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tách Công ty Đại lý tàu biển ra khỏi tổ chức cảng Hải-phòng và đặt thành đơn vị trực thuộc Cục Vận tải đường thủy và gọi tên là Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam.

Điều 2. – Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam là một doanh nghiệp quốc gia quản lý tài chính theo chế độ quốc doanh.

Điều 3. – Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam là tổ chức Đại lý, đại diện cho các tàu biển nước ngoài và trong nước có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cho các tàu biển của nước ngoài thi hành đầy đủ các điều lệ, quy tắc, chính sách, luật pháp quốc gia và quốc tế đã quy định cho các tàu biển ra vào hải cảng của nước ta.

b) Đại lý và đại diện hưởng tiền hoa hồng, đại lý phí của các tàu biển ngoại quốc để liên lạc làm việc với những cơ quan hữu trách về chính quyền và chuyên môn, về những công việc cần thiết cho tàu như: thủ tục, giấy tờ, xếp, dỡ hàng hóa, giới thiệu hàng hóa, trao đổi ngoại hối; cung cấp nguyên nhiên vật liệu, nước ngọt, thực phẩm, mua bán, sửa chữa, thuê mượn tàu, tạm ứng, thanh toán những khoản cước phí, hướng dẫn du lịch và tổ chức câu lạc bộ thủy thủ v.v…

c) Đại diện cho các tàu biển của trong nứơc để liên lạc với các đại lý tàu biển nước ngoài trong những phương diện thuộc về nghiệp vụ đại lý.

d) Quản lý tài sản của công ty; kinh doanh bảo đảm vốn và tích lũy vốn cho Nhà nước.

e) Thi hành các chính sách, chế độ hiện hành đối với cán bộ, công nhân, nhân viên phục vụ công tác ở công ty.

Điều 4. – Để công việc tiến hành được thuận lợi hơn, Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam có quyền thay mặt Cục Vận tải đường thủy để ký các văn bản, hợp đồng tùy theo sự ủy nhiệm của Cục, và có quyền liên lạc với các cấp chính quyền từ cấp tỉnh, thành phố trở xuống để nhờ sự giúp đỡ của địa phương trong khi tiến hành nhiệm vụ chuyên môn.

Điều 5. – Tổ chức Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam:

- Có một Chủ nhiệm lãnh đạo, điều khiển và một Phó chủ nhiệm.

- Có bốn ban giúp việc, mỗi ban có một Trưởng ban phụ trách:

1) Ban nghiệp vụ.

2) Ban cung cấp.

3) Ban kế toán.

4)Ban hành chính quản trị.

- Có một chi nhánh của Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam ở cảng Hồng gai, Cẩm phả do một Trưởng và một Phó chi nhánh phụ trách.

Điều 6. – Nhiệm vụ chính của Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, các Ban và Chi nhánh Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam.

- Chủ nhiệm: Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt lãnh đạo điều khiển Công ty thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ đã quy định, đặc trách công tác nghiệp vụ và Chi nhánh đại lý Hồng-gai, Cẩm-phả.

- Phó chủ nhiệm: Giúp Chủ nhiệm và tạm thay Chủ nhiệm khi Chủ nhiệm đi vắng.

- Ban nghiệp vụ:

+ Làm các thủ tục giấy tờ cần thiết cho tàu ra, vào cảng.

+ Tìm hàng hóa giới thiệu cho tàu.

+ Nắm tính hình hàng hóa của tàu và giúp đỡ, đôn đốc việc xếp dỡ cho tàu.

+ Nghiên cứu, hướng dẫn các thể lệ, quy tắc, chính sách, luật pháp quốc gia, quốc tế cho tàu thi hành.

+ Giải quyết những công việc hàng ngày có tính chất nghiệp vụ với các tàu và các cơ quan.

+ Môi giới trong việc mua bán, sửa chữa tàu và thuê mượn hợp đồng chuyên chở với tàu.

Ban cung cấp:

+ Lo liệu cung cấp những thứ cần thiết cho tàu như than, dầu, mỡ, nước ngọt, thực phẩm v.v…

+ Bảo quản kho tàng, phương tiện vận tải, vận chuyển hàng hóa.

- Ban kế toán:

+ Quản lý việc thu chi, lỗ lãi, tính giá thành.

+ Trao đổi ngoại hối, tạm ứng, thanh toán.

+ Cấp phát lương bổng cho cán bộ công nhân viên.

+ Lập dự trù, thanh quyết toán.

- Ban hành chính quản trị:

+ Công tác hành chính, văn thư, liên lạc với các cơ quan.

+ Quản trị nội bộ, lo liệu đời sống vật chất cho cán bộ công nhân viên cơ quan.

+ Nắm vững tình hình nhân sự, thi hành các quyền lợi tinh thần, vật chất theo những chính sách chế độ hiện hành đối với cán bộ công nhân viên.

+ Quản lý các tài sản thuộc về hành chính phí.

+ Hướng dẫn khách dưới tàu đi du lịch và phụ trách câu lạc bộ thủy thủ.

- Chi nhánh Hồng-gai, Cẩm-phả:

 + Giải quyết các công việc cần thiết cho các tàu biển ra vào cảng Hồng-gai, Cẩm-phả như thủ tục giấy tờ,cung cấp … theo đường lối chủ trương, kế hoạch công tác của Chủ nhiệm Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam.

Điều 7. – Biên chế Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam sẽ quy định sau.

Điều 8. – Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Giám đốc Cục Vận tải đường thủy, ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hải-phòng, ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính khu Hồng-quảng chiếu nghị định thi hành.

 

 

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
K.T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

 
Lê Dung