Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 446-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

BÃI BỎ VIỆN KHẢO CỨU NÔNG LÂM VÀ THÀNH LẬP VIỆN KHẢO CỨU TRỒNG TRỌT VÀ VIỆN KHẢO CỨU CHĂN NUÔI THUỘC BỘ NÔNG LÂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 1-2 và 4 tháng 2 năm 1955 đổi tên Bộ Canh nông thành Bộ Nông lâm;
Căn cứ Nghị định số 02-NL/QT/NĐ ngày 17-2-1955 của Bộ Nông lâm về tổ chức các cơ quan trung ương thuộc Bộ Nông lâm;
Căn cứ Nghị định số 04-NL-QT-NĐ ngày 23-2-1955 của Bộ Nông lâm thành lập Viện Khảo cứu nông lâm;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nông lâm,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1 – Nay bãi bỏ Viện Khảo cứu nông lâm, thành lập 2 Viện:

- Viện Khảo cứu trồng trọt.

- Viện Khảo cứu chăn nuôi.

Điều 2 – Nhiệm vụ của hai Viện:

Viện Khảo cứu trồng trọt có nhiệm vụ: khảo cứu thí nghiệm về khoa học và kỹ thuật trồng trọt các loại cây lương thực, cây công nghiệp, các phương thức phòng trừ chống sâu bệnh.

Viện Khảo cứu chăn nuôi có nhiệm vụ: khảo cứu thí nghiệm về mặt khoa học kỹ thuật chăn nuôi tiểu, đại gia súc, về các phương thức phòng trừ chống dịch tễ cho gia súc, chế các loại thuốc thú y.

Điều 3 – Ông Bộ trưởng Bộ Nông lâm sẽ quy định chi tiết về nhiệm vụ và tổ chức nội bộ của hai Viện Khảo cứu trồng trọt và Viện Khảo cứu chăn nuôi.

Điều 4 – Ông Bộ trưởng Bộ Nông lâm chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 

 
Phan Kế Toại