Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH SỐ 189/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Tài chính.

3. Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Vụ Pháp chế.

5. Vụ Hợp tác quốc tế.

6. Thanh tra Bộ.

7. Văn phòng Bộ.

8. Vụ Khoa học và Công nghệ.

9. Vụ Công nghiệp nặng.

10. Vụ Công nghiệp nhẹ.

11. Vụ Xuất nhập khẩu.

12. Vụ Thị trường trong nước.

13. Vụ Thương mại miền núi.

14. Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

15. Vụ Thị trường châu Âu.

16. Vụ Thị trường châu Mỹ.

17. Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á.

18. Vụ Chính sách thương mại đa biên.

19. Vụ Thi đua - Khen thưởng.

20. Tổng cục Năng lượng.

21. Cục Quản lý thị trường.

22. Cục Điều tiết điện lực.

23. Cục Xúc tiến thương mại.

24. Cục Công nghiệp địa phương.

25. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

26. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

27. Cục Quản lý cạnh tranh.

28. Cục Hóa chất.

29. Thương vụ tại các nước và các vùng lãnh thổ.

30. Cơ quan Đại diện của Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh.

31. Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh.

32. Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp.

33. Viện Nghiên cứu Thương mại.

34. Báo Công thương.

35. Tạp chí Công nghiệp.

36. Tạp chí Thương mại.

37. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 31 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ khoản 32 đến khoản 37 Điều này là các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và các Vụ: Kế hoạch, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp nặng, Chính sách thương mại đa biên, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Thị trường châu Âu, Thị trường châu Mỹ, Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á và Vụ Thi đua - Khen thưởng được tổ chức phòng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết điện lực, Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, cho phép thành lập thương vụ tại các nước và các vùng lãnh thổ, ban hành danh sách đối với các tổ chức sự nghiệp khác còn lại thuộc Bộ.

Các đơn vị giúp việc cho Ủy ban, tổ chức liên ngành thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi thành lập Ủy ban, tổ chức liên ngành.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 44/2011/NĐ-CP về sửa đổi Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

  • Số hiệu: 44/2011/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 14/06/2011
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 27/06/2011
  • Số công báo: Từ số 381 đến số 382
  • Ngày hiệu lực: 15/08/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản