Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
*****

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 43-NV/NĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu chỉ nghị định ngày 11 tháng 4 năm 1938 lập một quỹ ứng tiền cho cuộc xổ số Đông dương;
Chiếu chỉ thông tư số 85 ngày 03 tháng 10 năm 1945 nói về quỹ ứng tiền;
Theo lời đề nghị của ông Giám đốc Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất. Nay bãi bỏ quỹ ứng tiền lập ra do nghị định ngày 11 tháng 4 năm 1938.

Điều thứ 2. Ông Giám đốc Tài chính có ủy nhiệm thi hành nghị định này.

Phạm Văn Đồng
(đã ký)