Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 418-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

ĐẶT VỤ TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI CÁC NƯỚC NGOÀI TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 185-TTg ngày 3/5/1957 đặt Vụ Trao đổi văn hóa với các nước ngoài trực thuộc Thủ tướng phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ văn hóa;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vụ Trao đổi văn hóa các nước ngoài trực thuộc Thủ tướng phủ (Văn phòng Văn giáo), nay trực thuộc Bộ văn hóa.

Điều 2. Các ông Bộ trưởng Bộ văn hóa, Chủ nhiệm văn phòng văn giáo Thủ tướng phủ và ông Chánh văn phòng Thủ tướng phủ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Phan Kế Toại