Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN HÀNH CHÍNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

Số: 412-NĐ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1946

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chiếu sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân tại các thị xã, thành phố và các sắc lệnh sửa đổi sau;
Chiếu thông tư số 20 tháng 7 tháng 10 năm 1945 của Bộ Nội vụ ấn định thể lệ thi hành những luật lệ có trước ngày 19 tháng 8 năm 1945;
Chiếu lời đề nghị của ông Trưởng ty trồng cây thành phố
,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất: Nay đặt ra, trong địa hạt thành phố Hà Nội và để nộp vào ngân quỹ thành phố, một thứ thuế gọi là “Thuế chặt cây”. Thuế này sẽ thi hành khi, vì một lẽ gì, có người đệ đơn xin chặt cây ở các đường phố.

Điều thứ 2: Thuế chặt cây ấn định như sau này:

Cây dưới 5 năm            100đ

Cây từ 5 đến 10 năm     200đ

Cây trên 10 năm            500đ

Điều thứ 3: Thuế này chỉ được miễn trong những trường hợp bắt buộc phải chặt cây. Đơn xin miễn thuế sẽ do Ủy ban hành chính thành phố xét định, theo ý kiến của ty trồng cây và ty Lục lộ thành phố.

Điều thứ 4: Nghị định số 28 ngày 01 tháng giêng năm 1938 ẩn định thuế chặt cây nay bãi bỏ.

Điều thứ 5: Ông Phó Chủ tịch, ông Trưởng ty Trồng cây và ông Trưởng ty Lục lộ chiếu nghị thi hành.

 

 

Duyệt y:

Hà Nội ngày 22 tháng 8 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Lê Văn Hiến

CHỦ TỊCH ỦY BAN HÀNH CHÍNH
Trần Duy Hưng