Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN NGỌC HIỂN, ĐẦM DƠI, THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập xã thuộc các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi và Thới Bình, tỉnh Cà Mau như sau:

1. Thành lập xã Tam Giang Tây thuộc huyện Ngọc Hiển trên cơ sở 9.235 ha diện tích tự nhiên và 6.672 nhân khẩu của xã Tam Giang.

Địa giới hành chính xã Tam Giang Tây: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Tân Ân; Nam giáp xã Tân Ân; Bắc giáp các xã Hàng Vịnh, Hiệp Tùng và Tam Giang.

2. Thành lập xã Tam Giang Đông thuộc huyện Ngọc Hiển trên cơ sở 9.530,79 ha diện tích tự nhiên và 5.468 nhân khẩu của xã Tam Giang.

Địa giới hành chính xã Tam Giang Đông: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Tam Giang; Nam giáp xã Tam Giang Tây; Bắc giáp huyện Đầm Dơi.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 xã Tam Giang Tây và xã Tam Giang Đông, xã Tam Giang có 9.652 ha diện tích tự nhiên và 9.398 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Tạ An Khương Nam thuộc huyện Đầm Dơi trên cơ sở 3.124,81 ha diện tích tự nhiên và 8.657 nhân khẩu của xã Tạ An Khương.

Địa giới hành chính xã Tạ An Khương Nam: Đông giáp xã Tạ An Khương Đông; Tây giáp xã Tạ An Khương; Nam giáp xã Tân Duyệt Đông; Bắc giáp xã Tạ An Khương.

4. Thành lập xã Tạ An Khương Đông thuộc huyện Đầm Dơi trên cơ sở 3.208,45 ha diện tích tự nhiên và 8.186 nhân khẩu của xã Tạ An Khương.

Địa giới hành chính xã Tạ An Khương Đông: Đông giáp xã Tân Đức; Tây giáp xã Tạ An Khương Nam; Nam giáp xã Tạ An Khương Nam; Bắc giáp thành phố Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 xã Tạ An Khương Nam và Tạ An Khương Đông, xã Tạ An Khương có 3.604,4 ha diện tích tự nhiên và 9.011 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Tân Lộc Bắc thuộc huyện Thới Bình trên cơ sở 3.709 ha diện tích tự nhiên và 10.156 nhân khẩu của xã Tân Lộc.

Địa giới hành chính xã Tân Lộc Bắc: Đông giáp xã Tân Lộc Đông; Tây giáp xã Thới Bình; Nam giáp xã Tân Lộc; Bắc giáp xã Tân Phú.

6. Thành lập xã Tân Lộc Đông thuộc huyện Thới Bình trên cơ sở 4.064 ha diện tích tự nhiên và 4.478 nhân khẩu của xã Tân Lộc.

Địa giới hành chính xã Tân Lộc Đông: Đông giáp tỉnh Bạc Liêu; Tây giáp xã Tân Lộc và Tân Lộc Bắc; Nam giáp xã Tân Lộc; Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 xã Tân Lộc Bắc và Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc có 3.420 ha diện tích tự nhiên và 10.100 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 41/2000/NĐ-CP về việc chia tách, thành lập xã thuộc các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Thới Bình, tỉnh Cà Mau

  • Số hiệu: 41/2000/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 29/08/2000
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Phan Văn Khải
  • Ngày công báo: 30/09/2000
  • Số công báo: Số 36
  • Ngày hiệu lực: 13/09/2000
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản