Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2000/NĐ-CP

Hà Nội , ngày 29 tháng 08 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THANH LÒA VÀ LỘC YÊN THUỘC HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập xã Thanh Lòa và xã Lộc Yên thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Thành lập xã Thanh Lòa trên cơ sở 3.764 ha diện tích tự nhiên và 1.508 nhân khẩu của xã Lộc Thanh.

Địa giới hành chính xã Thanh Lòa: Đông giáp xã Cao Lâu; Tây giáp xã Bảo Lâm, Thạch Đạn; Nam giáp xã Lộc Yên; Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

2. Thành lập xã Lộc Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Lộc Thanh.

Xã Lộc Yên có 3.103 ha diện tích tự nhiên và 1.704 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Lộc Yên: Đông giáp xã Cao Lâu; Tây giáp xã Thạch Đạn; Nam giáp xã Hòa Cư và Hải Yến; Bắc giáp xã Thanh Lòa.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 40/2000/NĐ-CP về việc thành lập xã Thanh Lòa và Lộc Yên thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

  • Số hiệu: 40/2000/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 29/08/2000
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Phan Văn Khải
  • Ngày công báo: 30/09/2000
  • Số công báo: Số 36
  • Ngày hiệu lực: 13/09/2000
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản