Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 390-NĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỂ LỆ ĐI TẦU KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRONG BIÊN CHẾ NGÀNH ĐƯỜNG SẮT ĐI VIỆC TƯ VÀ ĐI VIỆC CÔNG

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ nhu cầu đi lại của cán bộ, công nhân, nhân viên trong biên chế chính thức của Tổng cục đường sắt;
Căn cứ đề nghị của ông Chủ nhiệm Tổng cục đường sắt theo tờ trình số 340-LĐCT ngày 07/8/1957;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Chế độ cấp phiếu đi tầu không phải trả tiền cho cán bộ, công nhân, nhân viên trong chế ngành Đường sắt đi việc tư nay tạm thời quy định theo những điều kiện sau đây:

a) Đã làm việc trong ngành Đường sắt từ một năm trở lên.

Đã làm việc trong ngành Đường sắt từ 6 tháng trở lên đối với các cán bộ, công nhân, nhân viên các cơ quan hoặc xí nghiệp khác chuyển về đường sắt.

b) Mỗi năm được cấp hai phiếu đi tầu (cả đi lẫn về). Phiếu chỉ dùng đi một lần cho bản thân hoặc gia đình cán bộ, công nhân, nhân viên được cấp (cha mẹ đẻ của nhân viên, vợ chồng và con). Hạn định mỗi lần đi không được qúa ba người.

Các anh em công tác ở những miền rừng núi, xa thì được cấp thêm một năm một phiếu đi tầu nhưng cũng hạn định không qúa ba người.

c) Những cán bộ, công nhân, nhân viên khi thuyên chuyển công tác trong phạm vi đường sắt được phép gửi đồ vật dọn nhà không phải trả tiền.

Điều 2. Chế độ cấp phiếu đi tầu “không phải trả tiền” và “phải trả tiền” cho cán bộ, công nhân, nhân viên Tổng cục đường sắt đi việc công tạm thời quy định như sau:

a) Cán bộ từ cấp phó đoàn, phó phòng, Ban chỉ huy đội chỉnh tu, đại tu trở lên đi công tác được cấp phiếu đi tầu định kỳ (thẻ công vụ) trong phạm vi mình phụ trách.

b) Các anh chị em công nhân, nhân viên thuộc các ngành điện vụ, công vụ thường xuyên đi công tác trên mặt đường được cấp phiếu đi tầu trong phạm vi đoạn đường mình công tác.

c) Tất các cán bộ, công nhân, nhân viên khác không nằm trong tiêu chuẩn a và b như trên khi làm việc công đều phải trả tiền vé tầu như hành khách thường.

Điều 3. Ông chủ nhiệm Tổng cục đường sắt căn cứ những điều quy định trong nghị định này ra thể lệ cụ thể thi hành chế độ đi tầu cho cán bộ, công nhân, nhân viên trong ngành đường sắt những điểm căn bản cần được quy định rõ trong điều lệ như:

1. Điều kiện được cấp phiếu đi tầu làm việc tư không phải trả tiền vé.

Điều kiện và chức danh được cấp phiếu đi tầu định kỳ, đi làm việc công không phải trả tiền vé.

2) Các nguyên tắc cấp phát, sử dụng phiếu đi tầu làm việc tư hoặc việc công.

3) Những nguyên tắc kiểm soát, xử lý những trường hợp trái với những quy định trên hoặc gian lận.

Điều 4. Nguyên tắc xử lý những trường hợp không theo đúng thể lệ đã quy định:

1) Trường hợp không tuân theo đúng điều kiện tầu như đã quy định thì áp dụng thể lệ thường như đối với hành khách không có vé hoặc vé không hợp lệ.

2) Trường hợp giả mạo, cố ý gian lận, ăn cắp phiếu đi tầu có thể bị truy tố ra tòa án.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện và Chủ nhiệm Tổng cục đường sắt có nhiệm vụ thi hành nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG


 

Nguyễn Hữu Mai