Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 385-NĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH THÊM CÁC TY BƯU ĐIỆN ĐƯỢC MỞ NGHIỆP VỤ ĐIỆN BÁO VỚI NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ hiệp định điện tín giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 24-… - 1954;
Căn cứ nghị định số 80-NĐ ngày 19-02-1955 mở nghiệp vụ điện báo và điện thoại trao đổi giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa cùng các nước đã đặt quan hệ điện tín với Trung Hoa;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung vào điều 3 của nghị định số 80-NĐ như sau:

Quy định thêm các Ty Bưu điện sau đây được mở nghiệp vụ điện báo với nước ngoài:

Bắc Cạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Hải Ninh, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Kiến An, Phú Thọ, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái và Vĩnh Phúc.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chiếu nghị định thi hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Mai