Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 376–NĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

 BAN HÀNH TIÊU CHUẨN ĐỂ TÍNH TIỀN HUY ĐỘNG PHÍ CHO THUYỀN, CA NÔ, SÀ LAN, THUYỀN MÁY, TÀU THỦY

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BỘ BƯU ĐIỆN

Chiếu nghị định số 40 - NĐ  ngày 23 -2-1957 của bộ giao thông và bưu điện ban hành điều lệ tạm thời vận chuyễn hang hóa trên đường bộ và đường thủy :
Để bảo đảm việc lưu thông hang hóa bảo đảm thực hiện các kế hoạch vận chuyễn và bảo đảm quyền lợi của người có phương tiện vận tải :
Theo đề nghị của ông giám đốc cục vận tải đường thuỷ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1 – Nay ban hành tiêu chuẩn để tính tiền huy động phí cho thuyền, ca nô, thuyền máy và tàu thủy .

Điều 2 – Huy động phí cho thuyền , xà lan gồm hai khoản :

a ) Lương công nhân mỗi ngày 2.000 đ

b ) Một phần ba ( 1/3) hao mòn phương tiện .

Điều 3 – Huy động phí cho ca nô, thuyền máy, xà- lan máy, tàu thủy gồm ba khoản :

a) Lương công nhân mỗi ngày 2.500 đ .

b ) Một phần ba (1/3) hao mòn phương tiện

c ) Phí tổn thực chi về dầu, than để đi trên quãng đường huy động .

Điều 4 - Số công nhân tính theo số người thực tế lao động trên thuyền, ca nô, tàu thủy .

Hao mòn phương tiện tính theo tiêu chuẩn hao mòn của mỗi loại phương tiện trong bảng giá cước .

Điều 5 - Thời gian để tính huy động phí như sau :

Đoạn đường phải huy động đi dưới 3 giờ không trả huy động phí .

Đoạn đường phải huy động phí đi từ 3 giờ đến 6 giờ tính nửa ngày .

Đoạn đường phải huy động đi trên 6 giờ tính một ngày .

Trước khi huy động người có hàng và người làm và người làm vận tải ký hợp đồng và ghi rõ số tiền huy động phí phải giá vào hợp đồng.

Điều 6 – Ông giám đốc cục vận tải đường thủy có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cách thi hành nghị định này .

Điều 7 – Các ông chánh văn phòng bộ giao thông và bưu điện , ông giám đốc cục vận tải đường thủy, các ông chủ tịch ủy ban hành chính các khu tự trị Thái Mèo, Việt Bắc, các liên Khu 3 ,4 , khu Tả ngạn , Hồng Quảng , các thành phố Hà Nội , Hải Phòng , ban cán sự Lào Hà  Yên , các ủy ban hành chính các tỉnh trực thuộc trung ương thi hành nghị định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Lê Dung