Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36-NĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

ĐẶT THÊM MẪU BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ nghị định số 12-NĐ ngày 16-03-1956 ban hành bản quy định về biển báo hiệu đường bộ;
Theo đề nghị của Ông Giám đốc Nha Giao thông,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thêm một mẫu biển chỉ dẫn địa phận các tỉnh trên các tuyến đường với những đặc điểm sau đây:

a) Khuôn khổ: như biển số 48a trong bản quy định về biển báo hiệu đường.

b) Màu sắc: nền trắng, viền xanh, chữ đỏ.

Mẫu biển này mang số 48c trong bảng biển báo hiệu đường bộ đã ban hành.

Điều 2. – Trên cột cây số (mẫu số 51), con số chỉ cây số trước đây ghi ở mặt song hành với trục đường nay ghi ở mặt thẳng góc với trục đường, trong phần hình bán nguyệt sơn đỏ, dưới con số chỉ đường.

Điều 3. – Các Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố và các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện và Giám đốc Nha Giao thông có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG
Lê Dung