Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 36-CP NGÀY 29-4-1994  VỀ VIỆC DI CHUYỂN TỈNH LỴ ĐỒNG THÁP VỀ THỊ XÃ CAO LÃNH 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Quyết định di chuyển tỉnh lỵ tỉnh Đồng Tháp từ thị xã Sa Đéc về thị xã Cao Lãnh.

Điều 2.- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)