Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 325-NV-DC-ND

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP “HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu Sắc lệnh số 52 ngày 22-04-1946 quy định việc lập hội;
Chiếu đơn ngày 11-04-1957 của “Hội nhà văn Việt Nam” và bản điều lệ của hội ấy.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – “Hội nhà văn Việt Nam” được phép thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành.

Điều 2. – Các ông Chánh văn phòng, ông Giám đốc Vụ Dân chính Bộ Nội vụ và ông Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội chiếu nghị nghị thi hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Bạch