Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THUỶ LỢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 322-NĐ/TL

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHUYỂN XƯỞNG SỬA CHỮA KIM MÃ CỦA CỤC CÔNG TRÌNH THÀNH XƯỞNG SẢN XUẤT, SỬA CHỮA VÀ QUẢN LÝ CHO THUÊ, CÁC DỤNG CỤ MÁY MÓC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI

Căn cứ nghị quyết thành lập Bộ Thủy lợi của khóa họp lần thứ 8 Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hòa;
Căn cứ công văn số 1120-UB/KTCB của Ủy ban kế hoạch Nhà nước đồng ý cho xây dựng kho xưởng sửa chữa của Bộ Thủy lợi;

Căn cứ nghị định số 789-NĐ/TLKT ngày 29-10-1957 thành lập Xưởng Kim mã của Bộ Thủy lợi;
Xét đề nghị của Cục Công trình,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Nay chuyển Xưởng sửa chữa Kim mã của Cục Công trình thành Xưởng sản xuất, sửa chữa và quản lý cho thuê các dụng cụ máy móc phục vụ công tác thủy lợi và đặt dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của Cục Công trình thuộc Bộ Thủy lợi.

Điều 2: Nhiệm vụ của Xưởng là:

- Sản xuất sửa chữa các dụng cụ máy móc theo yêu cầu công tác thủy lợi.

- Quản lý và cho thuê các dụng cụ máy móc, xe cộ, tầu thủy, tầu cuốc phục vụ công tác thủy lợi .

Điều 3: Xưởng chia làm hai phân xưởng: phân xưởng sản xuất sửa chữa và phân xưởng quản lý cho thuê. Xưởng do một quản đốc điều khiển và hai  phó quản đốc thay thế khi quản đốc đi vắng. Mỗi phó quản đốc trực tiếp phụ trách một phân xưởng.

Điều 4: Hướng hoạt động  theo lối kinh doanh hạch toán và được hưởng mọi quyền lợi như một xí nghiệp. Về biên chế tùy sự cần thiết do xưởng đề nghị, Cục Công trình xét trình Bộ duyệt.

Điều 5: Các văn bản trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 6: Các ông Giám đốc Cục Công trình Vụ Tổ chức- Cán bộ, ông Chánh văn phòng Bộ Thủy lợi có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI
THỨ TRƯỞNG

 
 


Trần Quý Kiên