Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 322-NĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI CÁC BẬC HÀNG TRONG BẢN THỂ LỆ CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM BAN HÀNH DO NGHỊ ĐỊNH SỐ 252-NĐ NGÀY 19-8-1957

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 252-NĐ ngày 19-8-1957 ban hành thể lệ chuyên chở hàng hóa của Đường sắt Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 317-NĐ ngày 14-10-1957 phân bậc hàng hóa chở nguyên toa ấn định cước phí chuyên chở;
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Tổng cục Đường sắt;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Các bậc hàng trong các điều 18, 77 và 81 của bản thể lệ chuyên chở hàng hóa nay sửa đổi lại như sau:

- Bậc B trong điều 18 thành bậc 5

 

Trong bảng phân bậc hàng hóa đính theo Nghị định số 317/NĐ ngày 14-10-1957

- Bậc B    – nt –     77     – nt –   3

- Bậc B    – nt –     81     – nt –   5

- Bậc C    – nt –     81     – nt –   4

Điều 2. – Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện và Chủ nhiệm Tổng cục Đường sắt có nhiệm vụ thi hành Nghị định này.

                                                                                

 

 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯƯ ĐIỆN
 THỨ TRƯỞNG

                                                                                                 


 
Lê Dung