Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 1979 

 

NGHỊ ĐỊNH

\VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 262-NQ/QHK6 ngày 27-6-1978 phê chuẩn việc thành lập Tổng cục du lịch Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ (ban hành kèm theo nghị định số 172-CP ngày 1-11-1973) và bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh lực quản lý kinh tế (ban hành kèm theo nghị định số 24-CP của Hội đồng Chính phủ), 

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. - Tổng cục du lịch Việt Nam là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm thống nhất quản lý công tác du lịch trong cả nước. 

Điều 2. - Tổng cục du lịch Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Nghiên cứu và xây dựng chính sách, chế độ, thể lệ về công tác du lịch trình Hội đồng chính phủ ban hành, hoặc do Tổng cục ban hành trong phạm vi được Hội đồng Chính phủ uỷ nhiệm, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở của ngành du lịch thi hành đúng các chính sách, chế độ, thể lệ ấy.

2. Căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch của Nhà nước, xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về kinh doanh du lịch về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của ngành du lịch và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

3.Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch (bao gồm các cơ sở do Tổng cục trực tiếp quản lý và các cơ sở do địa phương quản lý) Nhằm khai thác có hiệu quả các tổ chức, phương tiện hiện có và tạo điều kiện để mở rộng từng bước vững chắc ngành du lịch theo quy hoạch và kế hoạch.

4.Nghiên cứu thị trường, giá cả kinh doanh du lịch quốc tế, các hình thức hoạt động và nghiệp vụ kinh doanh, các tiến bộ về kỹ thuật của ngành du lịch nước ngoài; vận dụng những kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện cụ thể của ngành du lịch Việt Nam, phát huy những thuận lợi và thế mạnh của Việt Nam nhằm bảo đảm kinh doanh du lịch ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh tế cao.

5.Căn cứ kế hoạch kinh doanh, phương hướng phát triển của ngành du lịch, đề xuất với các ngành kinh tế và văn hoá có liên quan xây dựng một số cơ sở chuyên phục vụ khách du lịch để có nguồn hàng bảo đảm cung cấp theo yêu cầu của ngành du lịch.

6.Giới thiệu về đất nước và nhân dân Việt Nam, về sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân thế giới.

7.Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhân viên nghiệp vụ về công tác du lịch, xây dựng một đội ngũ cán bộ, công nhân và nhân viên có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ giỏi.

8.Tổng cục du lịch phối hợp với Tổng công đoàn và các ngành có liên quan để tổ chức phục vụ công nhân, cán bộ và nhân dân đi du lịch trong nước đồng thời để sử dụng hợp lý các cơ sở kinh doanh du lịch.

9.Quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động của ngành du lịch theo đúng chính sách và chế độ của Nhà nước. 

Điều 3. - Tổng cục du lịch làm việc theo chế độ thủ trưởng; Tổng cục trưởng lãnh đạo chung, các Phó tổng cục trưởng giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo từng lĩnh vực công tác chuyên môn. 

Điều 4. - Tổ chức bộ máy Tổng cục du lịch phải gọn, nhẹ và từng bước xây dựng theo yêu cầu và khả năng nhằm phát triển ngành du lịch, phấn đấu đạt những mục tiêu đề ra trong nghị định này. 

a. Các cơ quan chức năng của Tổng cục gồm có:

- Văn phòng,

- Vụ kế hoạch, tài vụ, kế toán và xây dựng cơ bản,

- Vụ tổ chức, lao động, tiền lương và đào tạo,

- Phòng nghiệp vụ du lịch và khách sạn,

- Phòng giao dịch quốc tế.

b)Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp gồm có:

- Ban điều hành việc đưa đón khách,

- Các công ty du lịch khu vực,

- Công ty vật tư,

- Các đoàn xe chở khách,

- Các cơ sở sản xuất,

- Trường nghiệp vụ du lịch.

c) Ở địa phương: Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuỳ theo sự cần thiết, có thể thành lập công ty du lịch, công ty này là đơn vị hạch toán kinh tế trực thuộc Uỷ ban nhân dân. Tổng cục du lịch có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp các hoạt động nhằm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh du lịch chung của cả nước. 

Điều 5. - Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch căn cứ nghị định này mà lập đề án tổ chức cụ thể, quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cho các đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc gọn, nhẹ và đạt hiệu quả tốt. 

Điều 6. - Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch, các đồng chí thủ trưởng các ngành có liên quan, các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành nghị định này. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 
 
Phạm Văn Đồng