Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 316-YT/NĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

SÁT NHẬP HAI PHÂN VIỆN 4 VÀ 7 VÀO MỘT, LẤY TÊN LÀ BỆNH VIỆN 74 TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Chiếu Nghị định Liên bộ số 1155-NĐ/LB ngày 15-11-1955 Quốc phòng, Tài chính, Y tế về việc chuyển giao ba phân viện lao của Cục Quân y sang Bộ Y tế;
Theo đề nghị của các ông Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chữa bệnh và được sự thỏa thuận của Cục Quân y;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sát nhập hai phân viện 4 và 7 vào một, lấy tên là bệnh viện 74, trực thuộc Bộ Y tế;

Điều 2. -  Nhiệm vụ, tổ chức và các chế độ trong bệnh việc đã quy định trước đây vẫn giữ nguyên như cũ

Điều 3. -  Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Chữa bệnh và hai Ban chỉ huy phân viện 4, 7 chịu trách nhiệm thi hàng nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Bác sỹ Hoàng Tích Trí