Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31-NĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÔNG TY TÀU CUỐC TRỰC THUỘC CỤC VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Chiếu Nghị quyết Hội đồng Chính phủ đã được Quốc hội họp khóa 5 thông qua thành lập Bộ Giao thông và Bưu điện.
Chiếu Nghị định số 70-NĐ ngày 17-08-1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện quy định nhiệm vụ và tổ chức Cục Vận tải đường thủy.
Chiếu Nghị định số 17-NĐ ngày 21-03-1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện quy định nhiệm vụ và tổ chức Cảng Hải Phòng.
Xét đề nghị của ông Giám đốc Cục Vận tải đường thủy.  

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tách Ty tàu cuốc ra khỏi tổ chức Cảng Hải Phòng để thành lập Công ty tàu cuốc trực thuộc Cục Vận tải đường thủy.

Điều 2. -  Công ty tàu cuốc là một xí nghiệp Quốc gia quản lý tài chính theo chế độ quốc doanh.

Điều 3. - Nhiệm vụ chính của Công ty tàu cuốc:

- Đảm bảo thực hiện kế hoạch của Chính phủ về nạo vét các luồng lạch trong sông và cửa biển.

- Kinh doanh đảm bảo vốn, thực hiện hạ giá thành, tích lũy vốn cho Nhà nước.

- Quản lý các tài sản, bảo quản và tu bổ thường xuyên các phương tiện sản xuất của Công ty tàu cuốc.

- Thi hành các chính sách, chế độ hiện hành đối với cán bộ, công nhân, nhân viên phục vụ công tác ở Công ty tàu cuốc.

Điều 4. - Để công tác chuyên môn tiến hành thuận lợi hơn, Công ty tàu cuốc được quyền thảo luận và ký hợp đồng về nạo vét với cơ quan muốn thuê nạo vét tùy theo như sự ủy nhiệm của Cục Vận tải đường thủy.

- Công ty tàu cuốc được liên lạc với các cấp chính quyền từ cấp tỉnh, thành phố trở xuống để nhờ sự giúp đỡ của địa phương trong khi tiến hành nhiệm vụ chuyên môn.

Điều 5. - Tổ chức Công ty tàu cuốc:

A – Cán bộ lãnh đạo:

- Công ty tàu cuốc do một Giám đốc lãnh đạo, điều khiển và có hai phó Giám đốc giúp.

B – Các ban giúp việc Giám đốc:

- Gồm có 6 ban, mỗi ban có một Trưởng ban phụ trách chung và trực tiếp làm một phần việc cụ thể:

1. – Ban Hành chính quản trị,

2. – Ban Tổ chức và nhân sự,

3. – Ban Kế hoạch và công trình,

4. – Ban Tài vụ.

5. – Ban Cung ứng,

6. – Ban Kỹ thuật cơ khí.

C. Bộ phận trực tiếp sản xuất:

1. – Bộ phận tàu cuốc,

2. – Bộ phận tàu lái,

3. – Bộ phận sà-lan,

4. – Bộ phận ca-nô,

5. – Tổ đo, dò và thợ lặn (trực thuộc Ban Kế hoạch công trình).

6. – Tổ thợ sửa chữa thường xuyên (trực thuộc Ban Kỹ thuật cơ khí).

7. – Tổ kho vật liệu (trực thuộc Ban Cung ứng).

Điều 6. - Những nhiệm vụ cụ thể chính của cán bộ lãnh đạo, các ban giúp việc và các bộ phận sản xuất:

+ Giám đốc: Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt, lãnh đạo xí nghiệp thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ đã quy định, đắc trách về công tác nạo vét và tài vụ.

+ Một Phó Giám đốc: Giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm về công tác chính trị và hành chính quản trị.

+ Một phó Giám đốc: Giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật cơ khí và cung ứng.

+ Ban Hành chính quản trị:

- Phụ trách những công tác có tính chất hành chính.

- Văn thư (tiếp phát, phân phối, lưu trữ công văn).

- Quản trị nội bộ, đảm bảo phương tiện, địa điểm ăn ở, làm việc cho cán bộ, công nhân viên cơ quan.

- Thường trực tiếp đón khách.

+ Ban tổ chức nhân sự:

- Quản lý giáo dục cán bộ, công nhân, nhân viên.

- Sắp xếp ngạch bậc, bố trí công tác,

- Hướng dẫn phòng hộ lao động,

- Sắp xếp bộ máy, theo dõi sự hoạt động của các tổ chức,

- Khen thưởng, kỷ luật, thi đua.

- Công tác đoàn thể.

+ Ban Kế hoạch công trình:

- Xây dựng kế hoạch nạo vét cụ thể,

- Chuẩn bị và tổ chức thực hiện kế hoạch nạo vét,

- Tổng hợp và phổ biến kinh nghiệm,

- Theo dõi thống kê kết quả.

- Trực tiếp lãnh đạo công tác các kíp ở tổ đo, dò và thợ lặn.

+ Ban Tài vụ:

- Quản lý thu chi, hướng dẫn thể lệ chính sách tài chính,

- Lập dự quyết toán, xin kinh phí,

- Tính toán và cấp phát lương, phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên và nhân lực thuê mượn.

- Tính giá thành.

+ Ban kỹ thuật cơ khí:

- Lập và thực hiện kế hoạch tu sửa thường xuyên các phương tiện sản xuất,

- Lập đồ án thiết kế trung, đại tu phương tiện trình Cục.

- Kiểm tra hướng dẫn các bộ phận sản xuất việc sử dụng máy móc, phương tiện.

- Trực tiếp lãnh đạo công tác tổ thợ sửa chữa.

+ Ban Cung ứng:

- Lập và thực hiện kế hoạch cung ứng nguyên nhiên vật liệu,

- Mua sắm, giao nhận, bảo quản, kiểm kê tài sản nguyên nhiên vật liệu,

- Trực tiếp lãnh đạo công tác tổ kho vật liệu.

Các bộ phận sản xuất:

- Đảm bảo hoàn thành công tác đúng thời hạn,

- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiết kiệm,

- Bảo quản tốt phương tiện sản xuất.

Điều 7. - Biên chế Công ty tàu cuốc sẽ quy định sau.

Điều 8. - Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Giám đốc Cục Vận tải đường thủy chiếu nghị định thi hành.

 

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Lê Dung