Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31-CP NGÀY 4-4-1994  VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 - 9 -1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3- 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 6395 - TCCB ngày 3 - 10 - 1993 ) và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Thành lập Đại học Thái Nguyên trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái, Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, Trường Đại học Y Bắc Thái và Trường Công nhân Cơ Điện Việt Bắc.

Điều 2. - Đại học Thái nguyên là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học khu vực và đa ngành. Đại học Thái Nguyên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. - Đại học Thái ngyên có các nhiệm vụ chính sau:

1. Đào tạo cán bộ các ngành khoa học và Công nghệ với các trình độ Đại học, sau đại học và các cấp học thấp hơn.

2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giảng dạy, đào tạo, thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Điều 4. - Cơ cấu tổ chức của Đại học Thái Nguyên gồm có:

A. Các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1. Trường Đại học đại cương.

2. Trường Đại học Sư phạm.

3. Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp.

4. Trường Đại học Nông Lâm.

5. Trường Đại học Y khoa.

6. Các trung tâm nghiên cứu khoa học (do Giám đốc Đại học Thái Nguyên đề nghị, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập).

B. Các đơn vị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1. Thư viện.

2. Trung tâm máy tính.

C. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc (do Giám đốc quyết địnhsau khi được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo ).

Điều 5. - Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên gồm:

Giám đốc, các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Hiệu trưởng các trường Đại học, Giám đốc các trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Thái nguyên do Giám đốc Đại học Thái nguyên đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Đại học Thái Nguyên có Hội đồng khoa học và Đào tạo làm chức năng tư vấn cho giám đốc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng này.

Điều 6. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái lập luận chứng Kinh tế kỹ thuật cải tạo các cơ sở cũ và xây dựng cơ sở mới cho Đại học Thái nguyên, trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt.

Điều 7. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quyết định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 8. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và các Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)