Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 307-NĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

ĐẶT THÊM NHIỆM VỤ NGOẠI DỊCH CHO TY BƯU ĐIỆN HẢI NINH (VIỆT NAM) VỚI BƯU CỤC TUNG HINH (TRUNG QUỐC)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ hiệp định Bưu chính Việt – Trung ngày 24 tháng 12 năm 1954;
Căn cứ sự thỏa thuận giữa Bộ Giao thông và Bưu điện nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Bộ Bưu điện nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa về việc quy định thêm Bưu cục ngoại dịch Hải ninh (Việt Nam) và Tung Hinh (Trung Quốc),

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thêm nhiệm vụ ngoại dịch cho Ty Bưu điện Hải ninh để trao đổi túi gửi thư tin thường và bảo đảm với bưu cục Tung Hinh (Trung Quốc).

Điều 2. – Việc trao đổi túi gửi thư giữa hai bưu cục Hải ninh và Tung Hinh bắt đầu từ ngày 04 tháng 10 năm 1957.

Điều 3. – Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chiếu nghị định thi hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 
 


Nguyễn Hữu Mai