Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 306-NĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH KHOẢN PHỤ CẤP CHO SINH VIÊN, HỌC SINH CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP CÁC CẤP TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiếu Sắc lệnh số 119-SL ngày 9-7-1946 tổ chức Bộ Giáo dục;
Chiếu Nghị định số 201-NĐ ngày 19-6-1952 của Bộ Giáo dục quy định tổ chức và chế độ các trường chuyên nghiệp các cấp;
Chiếu Nghị định số 179-NĐ ngày 6-8-1952 của Bộ Giáo dục quy định sinh hoạt phí cho học sinh các trường chuyên nghiệp các cấp trong thời gian thực tập.
Theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ Đại học Chuyên nghiệp;
Sau khi đã có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính (công văn số 97-SN ngày 8-3-1957) và của Bộ Nội vụ (công văn số 1667-PL ngày 27-3-1957).

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nghị định này quy định khoản phụ cấp cho sinh viên học sinh các trường chuyên nghiệp các cấp trong thời gian thực tập.

Thực tập gồm có: thực tập sản xuất và thực tập sư phạm, trước khi thi tốt nghiệp ở các cơ sở (công trường, nông trường, xí nghiệp trường học) như đã ghi trong kế hoạch học tập của các trường.

Điều 2. – Phụ cấp thực tập có mục đích thù lao cho sinh viên học sinh trong thời gian thực tập, vì họ vừa phải tham gia sản xuất (hay giảng dạy) ở cơ sở, vừa phải học tập. Phụ cấp này ấn định như sau:

- Sinh viên trường chuyên nghiệp cao cấp hay đại học …………300đ một ngày.

- Học sinh trường chuyên nghiệp trung cấp……………….……250đ một ngày.

- Học sinh trường chuyên nghiệp sơ cấp……………….……200đ một ngày.

Điều 3. – Chế độ phụ cấp nói trên không áp dụng đối với những ngày giờ thực hành kết hợp với các bài giảng ở phòng thí nghiệm, bệnh viện, xưởng máy v .v… và những ngày đi tham quan kiến tập.

Điều 4. – Trước khi nhà trường tổ chức cho sinh viên học sinh lớp nào, ban nào, đi thực tập cần phải có kế hoạch ghi rõ thời gian và nơi đến thực tập, trình Bộ sở quan duyệt y.

Khi hết thời gian thực tập, phải có bản nhận xét của Ban phụ trách cơ sở đến thực tập, ghi rõ thời gian thực tập để làm tài liệu thanh toán phụ cấp.

Điều 5. – Tất cả sinh viên, học sinh đều được hưởng phụ cấp thực tập trong những ngày làm nhiệm vụ thực tập.

Điều 6. – Nếu nơi thực tập ở cách xa nhà trường, tất cả sinh viên học sinh đi thực tập đều được hưởng phụ cấp đi đường như cán bộ đi công tác theo thể lệ hiện hành;  không tính phụ cấp thực tập trong những ngày đi đường.

Điều 7. – Phụ cấp thực tập cho sinh viên, học sinh và tiền đi đường, đều do nhà trường có sinh viên học sinh đi thực tập đài thọ.

Điều 8. – Những điều khoản về sinh hoạt phí và các khoản phụ cấp khác cho học sinh đi thực tập, nói trong nghị định số 179-NĐ ngày 6-8-1953, trái với nghị định này, đều bãi bỏ.

Điều 9. – Nghị định này thi hành kể từ ngày ban hành ở tất cả các trường Đại học và chuyên nghiệp và trung cấp nếu cần tổ chức cho sinh viên học sinh đi thực tập.

Điều 10. – Ông Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục, ông Giám đốc Vụ Đại học và chuyên nghiệp và ông Giám đốc Vụ Sư phạm chiếu nghị định thi hành.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 
 


Nguyễn Văn Huyên