Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 305-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠI BỘ TÀI CHÍNH MỘT TRƯỜNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại Bộ Tài chính một trường chuyên nghiệp lấy tên là "Trường cán bộ Tài chính".

Điều 2. – Trường cán bộ Tài chính có nhiệm vụ bổ túc nghiệp vụ cho cán bộ ngành Tài chính và cán bộ làm công tác tài vụ, kế toán thuộc các ngành khác.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. 

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Phan Kế Toại