Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30-CP NGÀY 4-4-1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI HỌC HUẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 6395-TCCB ngày 13-10-1993) và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - Thành lập Đại học Huế trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các Trường Đại học Sư phạm Huế, Trường Đại học Tổng hợp Huế, Trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế, Trường Đại học Y Huế, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế.

Điều 2.- Đại học Huế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học khu vực và đa ngành. Đại học Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. - Đại học Huế có các nhiệm vụ chính sau:

1. Đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ với các trình độ đại học, sau đại học và các cấp học thấp hơn.

2. Nghiên cứu khoa học, công nghệ, gắn với giảng dạy, đào tạo, thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Điều 4. - Cơ cấu tổ chức của Đại học Huế gồm có:

A. Các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1. Trường Đại học Đại cương.

2. Trường Đại học Khoa học (tự nhiên và nhân văn-xã hội).

3. Trường Đại học Y khoa.

4. Trường Đại học Sư phạm.

5. Trường Đại học Nông lâm.

6. Trường Đại học Nghệ thuật.

7. Các Trung tâm nghiên cứu khoa học (do Giám đốc Đại học Huế đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập).

B. Các đơn vị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1. Thư viện.

2. Trung tâm máy tính.

C. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc (do Giám đốc quyết định sau khi được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều 5. - Lãnh đạo Đại học Huế gồm:

Giám đốc, các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Hiệu trưởng các trường Đại học và Giám đốc các Trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Huế do Giám đốc Đại học Huế đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Đại học Huế có Hội đồng khoa học và đào tạo làm chức năng tư vấn cho Giám đốc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng này.

Điều 6. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cải tạo các cơ sở cũ và xây dựng cơ sở mới cho Đại học Huế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 7. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quyết định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 8. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)