Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 296-NĐ/DC

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu Sắc lệnh số 52 ngày 22-04-1946 quy định việc lập Hội;
Chiếu đơn số 31-HLH ngày 01 tháng 04 năm 1957 của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam được phép thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội.

Điều 2. – Ông Giám đốc Vụ Dân chính, ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội chiếu nghị định thi hành.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 
 


Phạm Văn Bạch