Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 292-NGĐ/NH

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA TÀI CHÍNH CƠ QUAN TẠI NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG À CÁC CHINH NHÁNH, ĐẠI LÝ NGÂN HÀNG KHU, TỈNH

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Chiếu Sắc lệnh số 15-SL ngày 06-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam;
Chiếu Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt Nam;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ kế toán thuộc Ngân hàng quốc gia Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Để bảo quản tốt tài sản quốc gia, đảm bảo việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chi tiêu, nâng cao kỷ luật tài chính, ngăn  ngừa những hiện tượng tham ô lãng phí, nay thành lập Ban kiểm tra tài chính cơ quan tại Ngân hàng Trung ương và các Chi nhánh, Đại lý Ngân hàng khu tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Ban kiểm tra tài chính có nhiệm vụ giúp đỡ cấp lãnh đạo cơ quan:

- Kiểm tra và nhận xét việc chấp hành chế độ chi tiêu, quản lý tài sản, (tham gia ý kiến xây dựng khi  lập dự, quyết toán chi tiêu, nhận xét và chứng thực trên dự quyết toán chi tiêu).

- Phát hiện mọi hiện tượng tham ô, lãng phí, sai phạm kỷ luật tài chính.

- Nhận xét và góp ý kiến với chính quyền, công đoàn việc áp dụng các tiêu chuẩn liên quan đến đời sống của cán bộ, công nhân viên trong cơ quan (cụ thể là đi sâu vào các tiêu chuẩn xây dựng cho đời sống tập thể).

- Đề nghị trừng phạt đối với những trường hợp sai phạm, và khen thưởng cho những bộ phận, phân hàng hay cá nhân có thành tích và chấp hành đúng chế độ, tiết kiệm được của công.

Điều 3. Thành phần của Ban kiểm tra tài chính gồm có:

- 1 đại biểu cơ quan,

- 1 đại biểu công đoàn,

- 1 đại biểu kế toán.

Điều 4. Các ông Giám đốc Vụ kế toán, Trưởng ban thanh tra, Chánh văn phòng, Giám đốc các Vụ, Sở trực thuộc Ngân hàng quốc gia Việt Nam, Giám đốc, Trưởng chi nhánh và Đại lý Ngân hàng toàn quốc chiếu Nghị định thi hành.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
 
 

Lê Viết Lượng