Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29-NV/DC/NGĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI QUỐC TẾ NGỮ BẢO VỆ HÒA BÌNH VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu Sắc lệnh số 52 ngày 22 tháng 04 năm 1946 quy định việc lập hội;
Chiếu đơn ngày 14-01-1957 của Hội Quốc tế ngữ bảo vệ hòa bình Việt Nam và bản điều lệ của hội;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – “Hội quốc tế ngữ Bảo vệ Hòa bình Việt Nam” được phép thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội.

Điều 2. – Ông Giám đốc Vụ Dân chính, ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, chiếu nghị định thi hành.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 

 
 
Phạm Văn Bạch