Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 278-NV

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

ĐỔI TÊN XÃ XUÂN THỦY THUỘC HUYỆN HOÀI ĐỨC, TỈNH HÀ ĐÔNG, LÀ XÃ XUÂN PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật số 110-SL/L ngày 31 tháng 5 năm 1958 về tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Thông tư số 5904-CQNT ngày 15 tháng 10 năm 1957 về việc đặt tên xã, xóm ở nông thôn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Đông;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay sửa đổi tên xã Xuân thủy huyện Hoài đức, tỉnh Hà đông, là xã Xuân phương.

Điều 2. - Ủy ban hành chính tỉnh Hà Đông, ông Giám đốc Vụ Dân chính, Bộ Nội vụ, chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Tô Quang Đẩu