Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 277-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP SỞ NHIẾP ẢNH TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Chính phủ họp trung tuần tháng 9 năm 1955 thành lập Bộ Văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 588-TTg ngày 28-9-1955 chuyển Việt nam thông tấn xã, Đài tiếng nói Việt nam và Sở Báo chí Trung ương thành cơ quan trực thuộc Thủ tướng  phủ;
Để đảm bảo thống nhất lãnh đạo ngành nhiếp ảnh, tinh giản tổ chức và nâng cao chất lượng nghiệp vụ ngành nhiếp ảnh;
Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Sở Nhiếp ảnh Trung ương trực thuộc Bộ Văn hóa.

Điều 2. Sở Nhiếp ảnh Trung ương có nhiệm vụ:

1) Cung cấp ảnh cho công tác triển lãm và tuyên truyền trong và ngoài nước;

2) Cung cấp ảnh tàn văn cho Việt nam thông tấn xã;

3) Cung cấp ảnh thời sự  cho các báo và tạp chí công và tư;

4) Lãnh đạo và hướng dẫn các nhà nhiếp ảnh tư nhân.

Điều 3. Nay sát nhập vào Sở Nhiếp ảnh Trung ương:

- Phòng nhiếp ảnh của Việt nam thông tấn xã thuộc Thủ tướng Phủ;

- Bộ phận Nhiếp ảnh của Vụ Văn hóa đại chúng thuộc Bộ Văn hóa.

Điều 4. Ông Bộ trưởng Bộ văn hóa sẽ quy định:

1) Nội dung công tác cụ thể và chi tiết tổ chức của Sở Nhiếp ảnh Trung ương;

2) Quan hệ công tác giữa Bộ Văn hóa và Việt nam thông tấn xã trong việc chỉ đạo Sở Nhiếp ảnh Trung ương phục vụ công tác tân văn.

Điều 5. Các ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Văn phòng Văn xã Thủ tướng Phủ, Chánh văn phòng Thủ tướng Phủ và Giám đốc Việt nam thông tấn xã chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 
 

Phan Kế Toại