Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 271-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠI THỦ TƯỚNG PHỦ MỘT HỘI ĐỒNG VẬT GIÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để giúp Chính phủ chỉ đạo toàn diện công tác vật giá,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại Thủ tướng phủ một “Hội đồng vật giá”, có nhiệm vụ:

- Giúp Chính phủ nắm vững tình hình vật giá.

- Nghiên cứu về chủ trương, chính sách giá cả và đề ra biện pháp đảm bảo thực hiện chủ trương, chính sách giá cả ấy.

- Xét giá chỉ đạo các loại hàng quan yếu do Bộ Thương nghiệp đề nghị và trình Thủ tướng Chính phủ duyệt.

Điều 2. – Thành phần Hội đồng vật giá gồm các vị sau đây:

- Ông Bùi Công Trừng, Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính – Thương mại Thủ tướng phủ: Chủ tịch

- Ông Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ủy viên

- Ông Đặng Viết Châu, Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp: Ủy viên

- Ông Lê Viết Lượng, Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam: Ủy viên  

Điều 3. – Ông chủ nhiệm Văn phòng Tài chính Thương mại Thủ tướng phủ và ông Chánh văn phòng Thủ tướng phủ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng