Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 262-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THU THUẾ HÀNG HÓA ĐÁNH VÀO THUỐC LÀO BẰNG HIỆN VẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều lệ tạm thời về thuế hàng hóa ban hành do nghị  định Thủ tướng phủ số 425-TTg ngày 18 tháng 12 năm 1954;
Để bảo đảm cho Mậu dịch quốc doanh có lực lượng bình ổn giá thuốc lào trên thị trường hiện nay;
Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Thương nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tạm thời thu thuế hàng hóa đánh vào thuốc lào bằng hiện vật.

Điều 2. – Bộ Tài chính định những địa phương cần thu thuế hàng hóa bằng thuốc lào, và căn cứ vào chế độ thuế hàng hóa hiện hành để quy định cách tính thuế và các chi tiết thi hành khác.

Điều 3. – Số thuốc lào thu được sẽ giao ngay cho Mậu dịch quốc doanh, theo giá do liên Bộ Tài chính, Thương nghiệp phối hợp quy định.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Thương nghiệp chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng