Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26-CP NGÀY 24/3/1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN ĐẮK HÀ THUỘC TỈNH KON TUM 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay thành lập huyện Đắk Hà và thị trấn huyện lỵ huyện Đắk Hà như sau:

1. Thành lập huyện Đắk Hà trên cơ sở hai xã Đắk Pxi và Đắk HRing của huyện Đắk Tô (gồm 35.356 hécta diện tích tự nhiên với 5.158 nhân khẩu ); và 4 xã Đăk La, Hà Mòn, Đăk Ui, NgọK Réo của thị xã Kon Tum (gồm 39.560 hécta diện tích tự nhiên với 24.682 nhân khẩu).

- Huyện Đăk Hà có 74.924,7 hécta diện tích tự nhiên với 29.840 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đăk Hà ở phía Đông giáp huyên Kon Plong; phía Tây giáp huyện Sa Thầy; phía nam giáp thị xã Kon Tum; phía bắc giáp huyện Đăk Tô.

- Huyện Đăk Tô còn lại 157.781,2 hécta diện tích tự nhiên với 38.580 nhân khẩu bao gồm 15 đơn vị hành chính là các xã NgọK Lây, Măng Xăng, Đăk Sao, Đăk Na, NgọK Tụ, Tân Cảnh, Pô Kô, Diên Bình, Kon Đào, Đăk Tờ Kan, Văn Lem, Tumơrông, Đăk Hà, NgọK Yêu.

- Thị xã Kon Tum còn lại 41.140 hécta diện tích tự nhiên với 90.318 nhân khẩu bao gồm 13 đơn vị hành chính là các phường Thắng Lợi, Thống Nhất, Quyết Thắng, Quang Trung và các xã Ia Chim, Hoà Bình, Chư HReng, Đăk BLa, Đăk Cấm, Ngọk Bay, Đoàn Kết, Vinh Quang, KRoong.

2. Thành lập thị trấn Đăk Hà (thị trấn huyện lỵ của huyện Đăk Hà) trên cơ sở 2.250 hécta diện tích tự nhiên với 9.957 nhân khẩu của xã Hà Mòn.

- Thị trấn Đăk Hà có 2.250 hécta diện tích tự nhiên với 9.957 nhân khẩu bao gồm các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (nông trường Đăk Uy II, nông trường 701, xí nghiệp chăn nuôi, nông trường Đăk Uy III) và thôn Long Loi.

Địa giới thị trấn Đăk Hà ở phía đông giáp xã Đăk Ui, Đăk La; phía tây giáp huyện Sa Thầy; phía nam giáp xã Hà mòn; phía bắc giáp thị trấn Đăk Tô và xã Đăk HRing.

- Xã Hà Mòn còn lại 5.250 hécta diện tích tự nhiên với 3.543 nhân khẩu bao gồm các làng Đăk Wơt, Kơ Tu, Đăk Mut, Kan Gu Na, Đăk Do và nông trường Đăk Uy I.

Huyện Đăk Hà có 7 đơn vị hành chính là các xã Đăk PXi, Đăk HRing, Đăk La, Hà Mòn, Đăk Ui, Ngọk Réo và thị trấn Đăk Hà.

(Ranh giới đơn vị hành chính mới thể hiện trên bản đồ kèm theo tờ trình của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum).

Điều 2.- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)