Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ THUỶ LỢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-TL/TCCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

DỜI CÔNG TRƯỜNG ĐÁ CÁNH DIỀU VÀO HÊ DƯƠNG VÀ CHUYỂN THÀNH XÍ NGHIỆP LẤY TÊN LÀ XÍ NGHIỆP ĐÁ HÊ DƯƠNG, ĐẶT DƯỚI QUYỀN LÃNH ĐẠO CỦA ỦY BAN HÀNH CHÍNH TỈNH NINH BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI 

Căn cứ nghị quyết khóa họp lần thứ 8 của Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hòa tách Bộ Thủy lợi và Kiến trúc làm hai bộ: Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc;
Xét đề nghị của Cục Công trình thủy lợi.
Sau khi hỏi ý kiến của Khu Thủy lợi Liên khu 111, trao đổi ý kiến với Ủy ban kiện toàn tổ chức trung ương, Ủy ban hành chính tỉnh Ninh bình thỏa thuận;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay dời công trường đá Cánh diều vào Hê dương và chuyển thành xí nghiệp lấy tên là xí nghiệp đá Hê dương, đặt dưới quyền lãnh đạo của Ủy ban hành chính tỉnh Ninh bình.

Điều 2. Xí nghiệp có nhiệm vụ sản xuất các loại đá theo chỉ tiêu kế hoạch, khối lượng hàng năm của Bộ đề ra, phân phối theo kế hoạch của Bộ. Ngoài ra có thể nhận đơn hàng của một số cơ quan khác nếu kế hoạch sản xuất của Bộ được bảo đảm về khối lượng cũng như về giá thành.

Điều 3. Ủy ban hành chính có nhiệm vụ quy định và xét duyệt biên chế của xí nghiệp, đề nghị cấp vốn lưu động, quản lý hành chính nhân lực, xét duyệt kế hoạch sản xuất, lãnh đạo các mặt công tác khác.

Điều 4. Bộ Thủy lợi có nhiệm vụ quy định các chỉ tiêu khối lượng sản xuất, ổn định giá thành vạch kế hoạch phân phối khối lượng đá sản xuất cho Bộ hàng năm. Ngoài ra Bộ còn giúp đỡ giải quyết một số khó khăn về kỹ thuật và mua một số thiết bị của nước ngoài mà bản thân xí nghiệp chưa tự giải quyết được.

Điều 5. Các khoản tiền lãi, vốn lưu động của năm 1957 còn thừa lại, công trường sẽ nạp hết vào Ngân sách Nhà nước. Trong khi chờ kế hoạch xin cấp vốn lưu động năm 1958 được chuẩn y, xí nghiệp được sử dụng một phần số vốn năm 1957 còn thừa và số tiền lãi năm 1957 để kinh doanh (nhưng không được chi quá số vốn lưu động dự trù xin cho 1958).

Điều 6. Các văn bản trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Ủy ban Hành chính Liên khu 3, Ủy ban hành chính Ninh bình, ông giám đốc Cục công trình thủy lợi, ông giám đốc Khu Thủy lợi Liên khu 3, ông Chánh văn phòng Bộ Thủy lợi có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T. BỔ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI
Trần Đăng Khoa