Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 244-CP

Hà Nội, , ngày 20 tháng 12 năm 1976 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH GIAO KẾ HOẠCH HÀNG NĂM CHO CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nghị định của Hội đồng Chính phủ số 75-CP ngày 22-4-1972 về hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh;
Căn cứ phương hướng cải tiến quản lý và kế hoạch hóa đối với các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ghi trong nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 19-CP  ngày 29-1-1976;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trong công văn số 2235-UB/KHH ngày 25-10-1976;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương được quy định như sau:

1. Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện, trong đó ghi rõ giá trị sản lượng hàng hóa xuất khẩu.

2. Sản phẩm sản lượng chủ yếu theo chỉ tiêu chất lượng quy định, trong đó ghi rõ sản lượng sản phẩm chủ yếu xuất khẩu.

3. Một số chỉ tiêu tiến bộ kỹ thuật mà Nhà nước cần quản lý.

4. Nhịp độ tăng năng suất lao động (%) tính bằng giá trị của một công nhân viên sản xuất công nghiệp; mức năng suất lao động tính bằng hiện vật (đối với một số sản phẩm chính) của một công nhân sản xuất công nghiệp.

5. Tổng quỹ tiền lương

6. Lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

7. Vốn đầu tư cơ bản được Nhà nước cung cấp; danh mục các công trình chủ yếu; thời gian và công suất đưa vào sử dụng đối với từng công trình chủ yếu.

8. Vật tư, thiết bị chủ yếu được Nhà nước cung ứng; tỷ lệ % giảm tiêu hao vật tư cho một số sản phẩm chính,.

Điều 2. – Hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh trên đây phải được giao cho các xí nghiệp ít nhất là một tháng trước khi bước vào năm kế hoạch, để xí nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện.

Điều 3. - Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể nội dung và phương pháp tính toán các chỉ tiêu pháp lệnh trên đây.

Điều 4. – Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả những quy định trước đây và hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5. – Các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, trung ương, các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T. M.  HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

K.T .  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh