Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 239-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

ĐỔI TÊN VỤ CÁC NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN VÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VỤ CÁC NƯỚC Á CHÂU VÀ VỤ CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY CỦA BỘ NGOẠI GIAO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay đổi tên một số Vụ của Bộ Ngoại giao như sau:

- Vụ các nước dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa thành Vụ Liên Xô và Đông Âu.

- Vụ các nước Á Châu thành Vụ Á Phi châu.

- Vụ các nước phương Tây thành Vụ Tây Âu và Mỹ Châu.

Điều 2. - Ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K. T.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phan Kế Toại