Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 238-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG Y TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập Viện nghiên cứu đông y trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. - Viện nghiên cứu đông y có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cách định bệnh và chữa bệnh theo đông y.

- Khảo cứu dược liệu, chủ yếu là nam y.

- Nghiên cứu cách trồng và cách gây giống các thứ cây thuốc.

- Nghiên cứu các khoa châm cứu, xoa, nắn, bóp, sửa, chữa sai, gẫy xương.

- Thực nghiệm những thành qủa về nghiên cứu đông y của các cơ sở.

- Nghiên cứu phương pháp phòng bệnh theo đông y.

- Cứu chữa một số bệnh cho cán bộ hoặc nhân dân bằng đông y (điều trị tại Viện hoặc khám bệnh cho đơn).

Điều 3. - Ông Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ quy định chi tiết hành nghị định này.

Điều 4. - Các ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K. T.   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phan Kế Toại