Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 237-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠI BỘ Y TẾ MỘT VỤ ĐÔNG Y

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập tại Bộ Y tế một Vụ đông y thay cho Phòng đông y cũ của Bộ.

Điều 2. - Vụ đông y có nhiệm vụ giúp Bộ lãnh đạo công tác nghiên cứu đông y trong toàn ngành y tế.

Điều 3. - Ông Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ quy định chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 4. - Các ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K. T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


Phan Kế Toại