Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2333-BYT/NĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA ĐẶC BIỆT TẠI BỆNH VIỆN A

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Chiếu Sắc lệnh số 76-SL ngày 20-5-1950 ban hành quy chế công chức;
Chiếu Công văn của bệnh viện A số 1967 ngày 23-10-1957 về vấn đề điều trị ngoại trú cho cán bộ, công nhân viên mắc bệnh lao;
Theo đề nghị của Vụ chữa bệnh,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập một Hội đồng giám định y khoa đặc biệt tại bệnh viện A gồm có:

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch Giám đốc bệnh viện A: Chủ tịch

Bác sĩ Nguyễn Đình Hưởng ở Viện chống lao: Ủy viên

Bác sĩ Lâm Văn Nguyên ở bệnh viện A: Ủy viên

Điều 2. - Nhiệm vụ của Hội đồng là khám bệnh cho cán bộ, công nhân viên mắc bệnh lao cần được điều trị ngoại trú.

Điều 3. - Các ông Giám đốc Vụ chữa bệnh, Giám đốc bệnh viện A và Viện chống lao chiếu nghị định thi hành.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

 BÁC SĨ:
 

 

Phạm Ngọc Thạch