Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 227-NGĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC PHÒNG DOANH NGHIỆP THUỘC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÁC TỈNH SƠN TÂY, QUẢNG BÌNH, YÊN BÁI, BẮC GIANG, HÀ TĨNH, BẮC NINH, PHÚ THỌ, KIẾN AN VÀ TUYÊN QUANG

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ sắc lệnh số 76-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Căn cứ nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Theo đề nghị của các ông Trưởng chi nhánh sau đây: Yên bái, Sơn tây, Quảng bình, Bắc giang, Hà tĩnh, Bắc ninh, Phú thọ, Kiến an, Tuyên quang;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập kể từ 1-6-1958

Một phòng Doanh nghiệp Quốc oai thuộc chi nhánh Sơn tây,

Hai phòng Doanh nghiệp Lệ thủy, Bố trạch thuộc chi nhánh Quảng bình,

Hai phòng Doanh nghiệp Yên bình, Lục yên thuộc chi nhánh Yên bái,

Hai phòng Doanh nghiệp Bố hạ, Hiệp hòa thuộc chi nhánh Bắc giang,

Hai phòng Doanh nghiệp Hương sơn, Kỳ anh thuộc chi nhánh Hà tĩnh,

Hai phòng Doanh nghiệp Từ sơn, Thuận thành thuộc chi nhánh Bắc ninh,

Hai phòng Doanh nghiệp Hưng hóa, Cẩm khê thuộc chi nhánh Phú thọ,

Hai phòng Doanh nghiệp Vĩnh bảo, Tiên lãng thuộc chi nhánh Kiến an,

Một phòng Doanh nghiệp Chiêm hóa thuộc chi nhánh Tuyên quang.

Điều 2. – Để sát với hoàn cảnh thực tế của mỗi nơi sẽ có thông tri quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động và biên chế cho mỗi Phòng.

Điều 3. – Ông Chánh văn phòng Ngân hàng quốc gia Việt nam và các ông Trưởng chin nhánh Sơn tây, Yên bái, Quảng bình, Bắc giang, Hà tĩnh, Bắc ninh, Phú thọ, Kiến an, Tuyên quang thi hành nghị định này.

 

 

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 


Tạ Hoàng Cơ