Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 219-HĐBT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1987

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 219-HĐBT NGÀY 20-11-1987 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TỪ BỘ NỘI VỤ SANG BỘ TƯ PHÁP VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 109 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Để cải tiến và phát huy hơn nữa tác dụng công tác đăng ký hộ tịch, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, giảm bớt những phiền hàn cho nhân dân trong việc đăng ký hộ tịch;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển giao công tác đăng ký hộ tịch bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn (kể cả việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, đăng ký việc giao nhận nuôi con nuôi, nhận con ngoài giá thú và những vấn đề khác về hộ tịch) từ Bộ Nội vụ sang Bộ Tư pháp.

Điều 2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện công tác đăng ký hộ tịch.

Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận về hộ tịch và quản lý các loại sổ sách về hộ tịch do Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện.

Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn giúp Uỷ ban Nhân dân thực hiện công tác đăng ký hộ tịch dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của cơ quan tư pháp cấp trên.

Điều 3. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ bàn giao công tác đăng ký hộ tịch, tài liệu, sổ sách, phương tiện, v.v... về hộ tịch cho Bộ Tư pháp và cùng với Bộ tư pháp hướng dẫn bàn giao công tác đăng ký hộ tịch ở địa phương.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Giao Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức của Chính phủ tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Phạm Hùng

(Đã ký)