Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 196-TC

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo nghị định số 6-TC ngày 15 tháng 10 năm 1945 bãi bỏ tiền hoa hồng cho các viên chủ sự trước bạ về việc quản lý di sản vô thừa nhận;
Theo lời đề nghị của ông Giám đốc nha Trước bạ và Quân thủ điền thổ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:– Kể từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 số tiền hoa hồng do nghị định ngày 20 tháng 6 năm 1964 điều thứ 66 đặt ra cho riêng các chủ sự Ngân khố về việc tập trung tại Ngân khố những số tiền đã thu được của các di sản vô thừa nhận phải nộp vào quỹ ngân sách trung ương.

Các ông chủ sự Ngân khố đã thu những số tiền ấy sau ngày 19 tháng 8 năm 1945 phải hoàn lại cho công quỹ.

Điều 2:– Thu nạp số tiền hoa hồng này vào ngân sách trung ương năm 1945 theo chương 15, mục 5, khoản 3.

Điều 3:– Ông Giám đốc nha Trước bạ và ông Giám đốc Ngân khố trung ương thi hành đạo nghị định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Đồng