Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 193-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo sự nhu cầu hiện thời;
Xét rằng phải đánh một thứ thuế vào các xe-hơi vận-tải để dùng vào ngân sách sửa chữa đường xá cầu cống;
Theo lời đề nghị của ông Tổng thanh tra Tài chính;
Sau khi thoả hiệp với ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Bắt đầu từ ngày 01 tháng 2 năm 1946 đặt ra ở toàn cõi Việt Nam một thứ thuế đặc biệt đánh vào xe hơi vận tải.

Thuế này sẽ tính theo số chỗ ngồi dành cho hành khách hay sức trọng tải của mỗi xe theo như giấy phép của sở Công chính.

Thuế mỗi tháng, mỗi chỗ ngồi, hay trọng tải mỗi tạ định là:

- Xe hơi hạng lịch sự (voitures, autocars)…20 đồng

- Xe hơi hạng thường (autobus, camions, camionnettes, tracteurs remorques)…15 đồng.

Điều 2. - Các chủ hãng vận tải xe hơi hay hãng cho thuê xe hơi phải khai ở phòng Thuế trực thu địa phương trước ngày 20 tháng 2 dương lịch:

- Có bao nhiêu xe dùng vào việc vận tải, số xe và kiểu xe.

- Số chỗ ngôi hay sức vận tải, - xe chạy những đường nào.

Điều 3. - Thuế đặc biệt này phải nộp ở Ngân khố hàng tỉnh hay thành phố trong thượng tuần mỗi tháng, trừ tháng hai năm 1946, hạn nộp thuế chậm nhất là đến ngày 28 là cùng.

Điều 4. - Khi nộp thuế ở Ngân khố sẽ cấp cho mỗi xe một biên lai riêng. Các biên lai nộp thuế phải mang theo xe và phải xuất trình các cảnh binh kiểm soát.

Chỉ những xe đã đóng thuế đúng hạn nói trên mới được phép chạy.

Điều 5. - Cấm những chủ xe không được chở quá số chỗ ngồi hay quá sức trọng tải đã khai nộp thuế.

Nếu chở quá sức trọng tải đã khai, thì sẽ bị phạt, cứ mỗi hành khách, hay mỗi tạ hàng, một số tiền bằng suất thuế phải nộp trong một tháng như đã nói ở điều thứ nhất.

Điều 6. - Ty cảnh sát tại các tỉnh lỵ hay thành phố phải phụ trách việc kiểm soát các xe hơi vận tải. Nếu bắt được những xe chở trái phép thì phải làm biên bản nghị phạt.

Điều 7. - Thuế đặc biệt này là một thứ tạp thuế thuộc loại thuế trực thu và sẽ sung vào ngân sách của hàng Kỳ.

Điều 8. - Các ông chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc, Trung và Nam bộ, Giám đốc nha Thuế trực thu và Giám đốc Ngân khố chiếu nghị thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Đồng